Viser arkivet for stikkord verdiskaping

Misvisende om Stjørdalselva

Kortversjonen av Stjørdal Næringsforums bestilte ”mulighetsanalyse” om havneterminal på Hell bagatelliserer skadevirkningene for Stjørdalselva på en måte som ikke stemmer med selve rapporten.

Stjørdal Næringsforum har bestilt en rapport om mulige virkninger for næringsliv og sysselsetting ved en etablering av havne- og jernbaneterminal på Hell, Muruvik eller Midtsand. Rapporten er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, med tittelen ”Lokale virkninger av logistikknutepunkt i Stjørdal: en mulighetsanalyse” (TOFU-Notat 2011:6, mars 2011). Det er også laget en kortversjon, kalt ”Mulighetsanalyse: Nytt logistikknutepunkt” (datert 11. april 2011).

Et av temaene rapporten tar opp er konsekvenser for Stjørdalselva. Omtalen av dette viktige spørsmålet er dessverre både misvisende og utilstrekkelig. Vi skal i det følgende se nærmere på omtalen av Stjørdalselva i både rapporten og kortversjonen. Det er særlig to problemer:

1. Kortversjonen samsvarer ikke med det som faktisk står i rapporten.
2. Rapporten er svært overfladisk på dette punktet og gjør ingen konkret faglig vurdering ut fra de lokale forholdene.

Ad 1: Misvisende oppsummering
I den oppsummerende kortversjonen gis det en misvisende fremstilling, som ikke stemmer med det rapporten faktisk sier. Under ”Konsekvenser Stjørdalselva” står det:

”Tidligere undersøkelser antyder at det blir små negative effekter for Stjørdalselva som lakseelv. Naturforskere trekker heller fram negative konsekvenser for fugl som et større problem. Sammen med lokale konsekvenser for støy, tap av fritidsområder og bomiljø, er dette områder som må sees nærmere på i en konsekvensanalyse dersom logistikknutepunkt øst for Trondheim blir aktuelt i den videre prosessen.” (Kortversjonen side 4.)

Konklusjonene i selve rapporten har en ganske annen ordlyd:

”Det har ikke vært en del av mandatet til dette prosjektet å belyse alle mulige konsekvenser en etablering av logistikknutepunkt i Stjørdal. Problemstillinger som konsekvenser for lokalområdet i form av støy, tap av friluftsgoder og virkning på boligverdiene i området er ikke berørt. Vi har imidlertid berørt tema knyttet til mulige negative konsekvenser for laks. Her viser tidligere feltundersøkelser i andre elver at en utbygging ikke nødvendigvis vil medføre omfattende konsekvenser for laksen, men her vil det naturlig nok være behov for nærmere feltundersøkelser i Stjørdalselva for å belyse dette nærmere. Antagelig vil det oppstå problematikk knyttet til sjøørret og fugleliv i området. Sammen med lokale konsekvenser for støy, tap av fritidsområder og bomiljø, er dette områder som må sees nærmere på i en konsekvensanalyse om logistikknutepunkt øst for Trondheim blir aktuelt i den videre prosessen.” (TOFU-Notat 2011:6, side 38-39. Våre uthevinger.)

Mens oppsummeringsnotatet, som jo de fleste nøyer seg med å lese, nokså klart avviser negative effekter, er konklusjonen i rapporten mye mer åpen for at det kan bli skader for laksen og at det trolig vil oppstå problemer for ørret og fugl. Denne fordreiningen av konklusjonen er tvilsom og svært uryddig.

Ad 2: Utilstrekkelig rapport
Temaet behandles på side 13-16 i rapporten som ”Konsekvenser Stjørdalselva”, samt et avsnitt i oppsummerende del. Fremstillingen er svært overfladisk og det gjøres ingen konkret vurdering ut fra de lokale forholdene.
Ut fra intervjuer med seksjon for naturhistorie ved NTNU og NINA (Norsk institutt for naturforskning) samt miljøvernavdelingen hos Fylkemannen i Nord-Trøndelag nevnes på generell basis:
- En havn kan påvirke strømforholdene ved utløpet av elva, som igjen kan påvirke smoltutvandringen og sannsynligheten for at smolten blir beitet på.
- Oppvandringen av laks kan bli påvirket.
- Dersom et logistikknutepunkt også innebærer mudring og senking av elveutløpet, kan dette påvirke næringsbetingelsene for laks.
- En havneløsning kan også ha konsekvenser for sjøaure, som er en fiskeart som har hatt en sterk tilbakegang.
- En etablering av havn på Hellstranda vil antagelig ha sterk problematikk
knyttet til fugl, og da spesielt ærfugl.

Alt dette er mulige negative forhold, som understreker at konklusjonen i kortversjonen er misvisende (jf pkt 1).
Av saksstudier som nevnes i rapporten er Cruise-kai i Vikjabiukti det mest relevante. Her sies det:

”Det konkluderes med at bygging av cruise-kai svært nært elveutløpet kan påvirke bestandene av laks og sjøaure ved at utvandrede smolt kan bli presset mot land av strøm fra skipene, eller at eller lyd fra sipene kan skremme smolt slik at de blir hardere beitet på. En annen mulig konsekvens er oppvandringen av laks og sjøaure kan bli forsinket pga. av forstyrrelser under skipsanløp. Videre kan fisket i elveosen forventes å bli dårligere under skipsbesøk. Hovedkonklusjonen fra forskerne er at det ikke er ønskelig at kai for cruiseskip plasseres svært nært utløpet av elva Vikja, men at en alternativ plassering lengre fra elveutløpet er en bedre løsing.”
(TOFU-Notat 2011:6, side 15)

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har engasjert seg i kampen mot havneterminal på Hellstranda. Vi har forståelse for problematikk knyttet til ødeleggelse av friluftsområder og boligområder, støy og forurensing, nedbygging av matjord etc., men vår hovedbekymring er selvsagt Stjørdalselva. En havn rett i utløpet av elva vil kunne ha dramatisk ødeleggende konsekvenser for vassdraget vårt. Stjørdal Næringsforum sin rapport har kun en overfladisk behandling av rekken av sannsynlige negative konsekvenser for elva og bærer preg av overoptimisme og risiko-fornektelse. Heldigvis har vi en ordfører som ikke ønsker å spille hasard med vår felles naturarv og dermed risikere tap av 30-40 millioner kroner i årlig etterspørselsvirkning av laksefiske i Stjørdalselva. SNFs rapport egner seg kun til en ting, og det er til opptenningspapir når vi fyrer opp bålet ved elvebredden natt til 1. juni.